Þannig verða ESB-reglur að EES-reglum

Þannig verða ESB-reglur að EES-reglum

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn) gerir Íslandi, Liechtenstein og Noregi (EES-EFTA-ríkin) kleift að taka þátt í innri markaði ESB. Undir efnissvið samn­ings­ins falla frjálsir vöruflutningar, frjáls þjón­ustu­starf­semi, frjálsir fjármagnsflutningar og frjáls för fólks, sem og reglur á sviði samkeppni og ríkisaðstoðar, ásamt samvinnu á tilteknum sviðum, m.a. á sviði neyt­endavernd­ar, um­hverf­is­mála, heilbrigðismála og menntunar, sem tryggir að innri markaðurinn starfi eðlilega.

Svo lagagerð sem ESB setur geti öðlast gildi í EES-EFTA-ríki þarf sameiginlega EES-nefndin að samþykkja ákvörðun um að taka hana upp í EES-samninginn. Markmiðið er að taka laga­gerð­ir upp í EES-samninginn eins nálægt gildis­töku­degi þeirra í ESB og mögulegt er svo tryggt sé að sömu reglur gildi á öllu EES-svæðinu.

EES-EFTA-ríkin taka þátt í mótun löggjafar ESB

Þegar framkvæmdastjórn ESB metur hvort þörf sé á nýrri löggjöf sem varðar innri markaðinn taka sérfræðingar frá EES-EFTA-ríkjunum þátt í ferlinu. Þeir leggja sitt af mörkum með tæknilegri sérþekkingu sinni og benda á hugsan­leg álitamál fyrir EES-EFTA-ríkin.

Þátttaka í starfi sérfræðingahópa og nefnda á vegum ESB

Þegar framkvæmdastjórn ESB undirbýr lagasetningu eru drög að henni rædd innan sérfræðingahópa og nefnda þar sem EES-EFTA-ríkin taka þátt í um­ræð­unni, þó án atkvæðisréttar.

Ítarefni á ensku: Skip to next step
Almennt

EES-samningurinn veitir sérfræðingum EES-EFTA-ríkjanna rétt til að taka þátt í starfi sérfræðingahópa, málsmeðferðarnefnda og áætlunarnefnda. framkvæmdastjórnar ESB. EES-EFTA-ríkin geta komið athugasemdum sínum við tillögur að nýrri löggjöf og frumvörp á framfæri við stofnanir ESB. EES-EFTA-ríkin senda framkvæmdastjórn ESB líka innlenda sérfræðinga til starfa.

EFTA-skrifstofan

Þegar framkvæmdastjórnin leggur fram til umfjöllunar tillögur sem varða EES upplýsir EFTA-skrifstofan EES-EFTA-ríkin um það.

Ísland

Á þessu stigi koma ráðuneytin sem bera ábyrgð á viðkomandi málefnasviði, utan­ríkis­ráðuneyt­ið, skrifstofa forsætisráðherra og sendiráð Íslands í Brussel að málsmeðferðinni á Íslandi. Utanríkisráðuneytið skipuleggur reglulega samráð við hagsmunaaðila og gerir grein fyrir álitaefnum fyrir utanríkismálanefnd Alþingis, ef óskað er eftir því. Á hverju hausti er settur saman forgangslisti yfir hagsmunamál sem ríkisstjórnin samþykkir.

Liechtenstein

Á þessu stigi kemur samræmingardeild vegna EES í Liechtenstein að málsmeðferðinni, viðkomandi EES-sérfræðingar innan stjórnsýslu Liechtenstein og EES-tengiliður sem hagsmunaaðilar tilnefna fyrir hvert málefnasvið. Tvisvar á ári upplýsir samræmingardeildin vegna EES ríkisstjórnina um mikilvægar tillögur ESB og álitamál sem varða EES.

Noregur

Á þessu stigi koma ráðuneyti sem ábyrg eru fyrir viðkomandi málefnasviði, viðeigandi skrifstofur og stofnanir, utan­ríkis­ráðuneyt­ið og sérstök nefnd sem annast afgreiðslu EES-málefna (n. Spesialutvalg) að málsmeðferðinni í Noregi. Tvisvar á ári upplýsir ríkisstjórnin norska þingið um mikilvægar tillögur ESB og álitamál sem varða EES.

Ítarefni á ensku

Mat snemma í ferlinu og athugasemdir EES-EFTA-ríkjanna

Þegar framkvæmdastjórnin hefur gefið út drög að nýrri löggjöf er það hlutverk EES-EFTA-vinnuhópanna eða -sérfræðingahópanna að meta hvort þau feli í sér sérstök viðfangsefni tengd EES (e. EEA challenges). Á meðan á lagasetningarferlinu stendur innan ESB geta þeir jafn­framt látið í ljós stuðning og borið upp álitamál með EES-EFTA-umsögn (e. EEA EFTA Comment).

Ítarefni á ensku: Skip to next step
Tímalína

Sérfræðingar í vinnuhópum eða sérfræðingahópum á vegum EFTA hafa sex vikna frest til að vinna snemmbúið mat á drögum ESB að nýrri löggjöf. Þurfa þeir að fylla út og skila EFTA-skrifstofunni sérstöku eyðublaði um viðkomandi drög framkvæmdastjórnarinnar.

EFTA-skrifstofan

Þegar drög framkvæmdastjórnar ESB að nýrri löggjöf hafa verið gefin út metur EFTA-skrifstofan til bráðabirgða hvort hugsanlega sé um að ræða altæk viðfangsefni (e. horizontal challenges) sem varða EES-samninginn og sendir niðurstöðu matsins síðan til sérfræðinga EES-EFTA-ríkjanna. Ákveði sérfræðingarnir að gera athugasemdir af hálfu EES-EFTA-ríkjanna sér EFTA-skrifstofan um að samræma drög að athugasemdum ríkjanna.

Ísland

Að lokinni skráningu í EES-gagnagrunninn á Íslandi leggur ráðuneytið sem ber ábyrgð á viðkomandi málefnasviði mat á drögin að nýju löggjöfinni og upplýsir EFTA-skrifstofuna og hin EES-EFTA-ríkin um niðurstöðuna. Lagagerðir sem kalla á tilkynningu um stjórnskipuleg skil­yrði eru auðkenndar eins snemma og hægt er svo svigrúm skapist til að þýða viðkomandi gerðir og hafa samráð við Alþingi.

Liechtenstein

Í EES-gagnagrunni Liechtenstein er skráning og yfirlit yfir allt sem viðkemur málsmeðferðinni og lagasetningarferlinu, aðilana sem eru ábyrgir í hverju tilviki og tímaáætlanir. Sú skrifstofa sem um ræðir leggur mat á drög framkvæmdastjórnarinnar í samráði við samræmingardeild vegna EES og upplýsir EFTA-skrifstofuna um niðurstöðuna.

Noregur

Öll drög að nýrri löggjöf sem varðar EES eru skráð í norska EES-gagnagrunninn. Ráðuneytið sem ber ábyrgð á viðkomandi málefnasviði annast matið á drögunum og upplýsir EFTA-skrifstofuna um niðurstöðuna.

Ítarefni á ensku

EES-EFTA-ríkin samþykkja drög ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar um að taka lagagerð upp í EES-samninginn

Þegar ESB hefur samþykkt lagagerð sem fellur undir efn­is­legt gildissvið EES-samningsins byrjar EFTA-skrifstofan málsmeðferðina við upptöku hennar í samninginn. EES-EFTA-ríkin komast að samkomulagi um drög ákvörðunar sem tekur lagagerðina upp í EES-samninginn, að loknu samráði við sérfræðinga.

Sérfræðingar leggja mat á lagagerðina

Vinnu- eða sérfræðingahópar EFTA leggja mat á það hvort lagagerðin hafi þýðingu að því er varðar efn­is­legt gildissvið EES-samningsins og hvort í henni séu ákvæði sem kalla á aðlögun vegna sérstakra inn­lendra aðstæðna eða með tilliti til EES-samningsins.

Ítarefni á ensku: Skip to next step
Tímalína
  • Hjá EFTA-skrifstofunni annast sérstakur skrásetjari auðkenningu og skráningu birtra lagagerða innan 1 viku frá birtingu þeirra.
  • Stöðluð málsmeðferð16 vikna frestur fyrir EES-EFTA-ríkin til að leggja fram staðalskjal.
  • Flýtimeðferð6 vikna þegjandi samþykki
EFTA-skrifstofan

Þegar ESB hefur látið birta nýja lagagerð byrjar EFTA-skrifstofan málsmeðferðina við upptöku hennar í EES-samninginn. Málsmeðferðin er mismunandi eftir eðli og inntaki lagagerðarinnar. Í öllum tilvikum er um að ræða nákvæma yfirferð og samþykki af hálfu EES-EFTA-ríkjanna.

Ítarefni á ensku

Málsmeðferð í EES-EFTA-ríkjunum

Þegar upptökuferlið er komið af stað byrja EES-EFTA-ríkin sína eigin málsmeðferð innanlands. Málsmeðferðin er mismunandi í ríkjunum þremur og veltur á eðli og inntaki lagagerðanna.

Ítarefni á ensku: Skip to next step
Ísland

Sérfræðingar leggja mat á hvort lagagerðin hafi þýðingu að því er varðar efn­is­legt gildissvið EES-samningsins og hvort Ísland þurfi að fara fram á aðlögun. Í sumum tilvikum þarf að hafa samráð við Alþingi.

Ítarefni á ensku

Liechtenstein

Sérfræðingar leggja mat á, í samráði við samræmingardeild vegna EES hvort lagagerðin hafi þýðingu að því er varðar efn­is­legt gildissvið EES-samningsins og hvort Liechtenstein þurfi að fara fram á aðlögun.

Ítarefni á ensku

Noregur

Sérfræðingar leggja mat á hvort lagagerðin hafi þýðingu að því er varðar efn­is­legt gildissvið EES-samningsins og hvort Noregur þurfi að fara fram á aðlögun. Sérstök nefnd sem annast afgreiðslu EES-málefna tryggir samstarf á milli ráðuneyta. Viðeigandi stofnun eða skrifstofa annast samráðið við hagsmunaaðila.

Ítarefni á ensku

Drög að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar samþykkt

EFTA-skrifstofan útbýr drög að ákvörðunum um að taka lagagerðir upp í EES-samninginn, í samræmi við endurgjöf EES-EFTA-ríkjanna. EES-EFTA-ríkin fá drögin send til staðfestingar.

Ítarefni á ensku: Skip to next step
Tímalína

EFTA-skrifstofan hefur 1 viku til að útbúa drög að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar sem ekki eru með aðlögunartexta og 4 vikur til að útbúa drög ákvarðana sem innihalda aðlögunartexta.

Samþykkt sérfræðinga á drögum að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar (ef þörf er á) – frestur 2 vikur.

Samþykkt undirnefnda á drögum að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar – frestur 2 vikur.

EFTA-skrifstofan

EFTA-skrifstofan útbýr drög að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar og er það gert á grundvelli viðbragða frá sérfræðingum í ríkjunum þremur. Þegar öll þrjú EES-EFTA-ríkin hafa samþykkt drög viðkomandi ákvarðana eru þau send utan­ríkis­þjón­ustu ESB (EEAS) svo ESB geti farið ítarlega yfir þau á sínum vettvangi. Ef EES-EFTA-ríkin hyggjast fara fram á efnislega aðlögun geta sérfræðingar ráðfært sig óformlega við viðkomandi stjórnarsvið framkvæmdastjórnarinnar (Directorate-General (DG)) áður en drög ákvarðananna eru send formlega.

Ísland

Á þessu stigi hafa ráðuneyti sem bera ábyrgð á viðkomandi málefnasviði og utan­ríkis­ráðuneyt­ið samstarf um að afgreiða ákvarð­an­ir sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar.

Liechtenstein

Á þessu stigi hafa sérfræðingar og samræmingardeild vegna EES samráð um að afgreiða ákvarð­an­ir sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar.

Noregur

Á þessu stigi hefur sérnefndin sem annast afgreiðslu EES-mála þegar samþykkt drög að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar. Drögin þarfnast því einungis lokayfirferðar þess ráðuneytis sem ber ábyrgð á viðkomandi málefnasviði áður en utan­ríkis­ráðuneyt­ið afgreiðir þau.

Ítarefni á ensku

ESB yfirfer og staðfestir drög ákvarðana
sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar

Þegar EES-EFTA-ríkin hafa samþykkt drög ákvarðana sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar sendir EFTA-skrifstofan þau til utan­ríkis­þjón­ustu ESB (EEAS). Utan­ríkis­þjón­usta ESB samræmir upptökuferlið vegna EES af hálfu ESB.

Framkvæmdastjórn ESB

Utanríkisþjónusta ESB hefur samráð við viðeigandi stjórnarsvið framkvæmdastjórnarinnar um drög að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar. Sé ekki gert ráð fyrir efnislegri aðlögun og drög ákvörðunar rýmkar einungis gildissvið ESB lagagerðar svo það taki líka til EES-svæðisins er utan­ríkis­þjón­ustu ESB heimilt að samþykkja þau fyrir hönd ESB og lýkur umsagnarferlinu þar með á því stigi. Fari ESB fram á að breytingar verði gerðar á drögunum hefjast við­ræð­ur með það að markmiði að komast að sameiginlegri niðurstöðu.

Ítarefni á ensku: Skip to next step
Tímalína

Afgreiðsla á drögum að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar sem ekki fela í sér aðlögun tekur um það bil 3 vikur.

ESB

Utanríkisþjónusta ESB samræmir upptökuferlið af hálfu ESB. Ef drög ákvarðana sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar rýmka einvörðungu gildissvið lagagerðar ESB svo hún taki til EES líka er utan­ríkis­þjón­ustu ESB heimilt að samþykkja þau fyrir hönd ESB í sameiginlegu EES-nefndinni.

EFTA-skrifstofan

Þegar EES-EFTA-ríkin hafa samþykkt drög að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar sendir EFTA-skrifstofan þau til utan­ríkis­þjón­ustu ESB.

Þurfi að breyta drögum að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar, meðan á samráðsferlinu við ESB stendur, samræmir EFTA-skrifstofan samráðsferlið af hálfu EFTA og uppfærir drögin til samræmis við það. Utanríkisþjónusta ESB samræmir samráðsferlið af hálfu ESB.

Ítarefni á ensku

Ráð ESB

Feli drög að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar í sér efnislega aðlögun eða fjárhagsleg áhrif, verður ráð Evrópu­sam­bands­ins að veita utan­ríkis­þjón­ustu ESB umboð til að samþykkja þau.

Ítarefni á ensku: Skip to next step
Tímalína

Afgreiðsla á drögum að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar sem felur í sér efnislega aðlögun tekur um það bil 3-6 mánuði.

ESB

Feli drög að ákvörðun EES-nefndar­inn­ar í sér efnislega aðlögun þarf ráðið að samþykkja afstöðu ESB varðandi drögin. Framkvæmdastjórnin leggur fram drög að ákvörðun ráðsins með drög að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar í viðauka. Ráðið samþykkir þau og veitir utanríkiþjónustu ESB umboð, af hálfu ESB, til að samþykkja ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar ásamt EES-EFTA-ríkjunum í sameiginlegu EES-nefndinni.

EFTA-skrifstofan

Þurfi að breyta drögum að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar, meðan á samráðsferlinu við ESB stendur, samræmir EFTA-skrifstofan samráðsferlið af hálfu EFTA-ríkjanna og uppfærir drögin til samræmis við það. Utanríkisþjónusta ESB samræmir samráðsferlið af hálfu ESB.

Ítarefni á ensku

Sameiginlega EES-nefndin samþykkir ákvörðun

Þegar báðir aðilar hafa lokið samþykkisferlinu fyrir sitt leyti samþykkir sameiginlega EES-nefndin ákvörðunina sem tekur viðkomandi lagagerð upp í EES-samninginn.

Listi yfir gerðir sem tilbúnar eru til upptöku

EES-EFTA-ríkin og ESB koma sér saman um lista yfir drög að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar sem tilbúnar eru til samþykkis og setja þær á dagskrá næsta fundar sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar.

Ítarefni á ensku: Skip to next step
EFTA-skrifstofan

Fyrir hvern fund sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar samræmir EFTA-skrifstofan tilurð lista yfir lagagerðir sem tilbúnar eru til upptöku í EES-samninginn á fundinum. Í þessum hluta ferlisins eru utanríkisráðuneyti Íslands og Noregs, samræmingardeild vegna EES í Liechtenstein og utanríkisþjónusta ESB einnig með í ráðum.

Ísland

Utanríkisráðuneytið hefur samráð við ráðuneyti sem bera ábyrgð á viðkomandi málefnasviði og sendir athugasemdir til EFTA-skrifstofunnar varðandi lista yfir lagagerðir sem eru tilbúnar til upptöku í EES-samninginn. Utanríkisráðuneytið tilkynnir ríkisstjórninni um lagagerðir sem eru tilbúnar til upptöku í EES-samninginn og ríkisstjórnin heimilar að samsvarandi ákvarð­an­ir sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar verði samþykktar. Mögulegt er að ákvarð­an­ir sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar sem eru sérstaklega mikilvægar fari fyrir utanríkismálanefnd Alþingis til samráðs.

Liechtenstein

Samræmingardeild vegna EES sendir, í samráði við sérfræðinga í EFTA-vinnuhópunum, athugasemdir til EFTA-skrifstofunnar varðandi lista yfir gerðir sem tilbúnar eru til upptöku í EES-samninginn. Hún upplýsir einnig þingmannanefnd EES, sem fer ítarlega yfir allar ESB lagagerðir sem taka á upp í EES-samninginn.

Fyrir fund sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar samþykkir ríkisstjórnin fyrir sitt leyti ákvörðun sem hefur til hliðsjónar listann yfir ákvarð­an­ir sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar sem tilbúnar eru til samþykktar.

Noregur

Utanríkisráðuneytið sendir athugasemdir til EFTA-skrifstofunnar varðandi lista yfir lagagerðir sem eru tilbúnar til upptöku í EES-samninginn, að höfðu samráði við ráðuneyti sem bera ábyrgð á viðkomandi málefnasviðum. Fyrir hvern fund sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar heldur ráðherrann sem ber ábyrgð á EES málefnum fund með ráðgjafarnefnd Evrópumála á norska þinginu, sem gefur álit sitt á viðkomandi lista yfir lagagerðir. Ríkisstjórnin getur ekki samþykkt upptöku lagagerðar í EES-samninginn fyrr en nefndin hefur komið sjónarmiðum sínum á framfæri.

Ítarefni á ensku

Samþykkt ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar

Sameiginlegu EES-nefndinni er ætlað að tryggja virka framkvæmd EES-samningsins og kemur hún saman sex til átta sinnum á ári. Hún er vettvangur skoð­ana­skipta ESB og EES-EFTA-ríkjanna sem taka ákvarð­an­ir með samkomulagi, þar samn­ings­að­il­arn­ir mæla einum rómi, um að taka ESB lagagerðir upp í EES-samninginn.

Ítarefni á ensku

Gildistaka ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar

Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar taka að jafnaði gildi einum degi eftir að þær eru samþykktar í sameiginlegu EES-nefndinni, nema tilkynnt hafi verið um stjórnskipuleg skil­yrði. Þegar ákvarð­anirn­ar hafa öðlast gildi eru viðaukar eða bókanir við EES-samninginn upp­færð­ar til samræmis við það og þá verður jafn­framt að gera lagagerðirnar sem búið er að taka upp í samninginn hluta af réttarkerfi EES-EFTA-ríkjanna.

Stjórnskipuleg skil­yrði uppfyllt

Samkvæmt stjórnarskrám EES-EFTA-ríkjanna þarf ákvörðun sem felur í sér breytingar á innlendri löggjöf að hljóta samþykki þjóð­þing­anna áður en hún tekur gildi. Ákvörðun sem tekin er með slíkum fyrirvara um uppfyllingu stjórnskipulegra skilyrða tekur gildi um leið og skil­yrðin hafa verið uppfyllt í öllum þremur EES-EFTA-ríkjunum.

Ítarefni á ensku: Skip to next step
Almennt

Ef lagagerð sem kallar á breytingar á innlendri löggjöf er tekin upp í EES-samninginn er samþykki þjóðþings nauðsynlegt áður en hún getur tekið gildi og á það við um öll EES-EFTA-ríkin. Er þetta nefnt „stjórnskipuleg skil­yrði“, eða fyrirvari um samþykki þjóðþingsins, og tilkynnt af hálfu EES-EFTA-ríkjanna í sameiginlegu EES-nefndinni þegar lagagerð er tekin upp í samninginn. EES-EFTA-ríkin hafa sex mánaða frest til fá samþykki viðkomandi þjóðþings.

EFTA-skrifstofan

EFTA-skrifstofan hefur eftirlit með gildistöku lagagerða á EES-svæðinu og umsjón með tilkynningum um að stjórnskipuleg skil­yrði hafi verið uppfyllt. Þegar samþykki viðkomandi þjóðþings liggur fyrir tilkynnir EES-EFTA-ríkið EFTA-skrifstofunni um það og sendir sú síðarnefnda upplýsingarnar þá til utan­ríkis­þjón­ustu ESB, hinna EES-EFTA-ríkjanna og Eftirlitsstofnunar EFTA. Þegar síðasta EES-EFTA-ríkið hefur tilkynnt að stjórnskipuleg skil­yrði hafi verið uppfyllt getur viðkomandi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar öðlast gildi.

EFTA-skrifstofan ber ábyrgð á þýðingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar yfir á íslensku og norsku og birtingu þeirra í EES-viðbætinum.

Ísland

Á Íslandi samþykkir Alþingi gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar með þingsályktun.

Liechtenstein

Í Liechtenstein samþykkir þingið gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar á grundvelli sérstaks stjórnarfrumvarps. Þegar þingið hefur samþykkt frumvarpið fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla sem stendur í 30 daga og að því búnu þarf undirritun furstans í Liechtenstein.

Noregur

Í Noregi samþykkir þingið gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar með þingsályktun. Þingsályktunin er lögð fyrir þingið ásamt frumvarpi til laga um að taka viðkomandi lagagerð upp í norskan rétt. Staðfesta verður samþykkt þingsins með konungsúrskurði sem lagður er fram í ríkisráðinu.

Ítarefni á ensku

EES-EFTA-ríkjunum er skylt að innleiða gerðir
sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn

Skylt er að innleiða gerðir, sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og hafa öðlast gildi, í innlendan rétt EES-EFTA-ríkjanna. Eftirlitsstofnun EFTA hefur eftirlit með því að farið sé eftir löggjöf sem er tekin upp í EES-samninginn. EFTA-dómstóllinn í Lúxemborg hefur lögsögu til að dæma í samningsbrotamálum sem höfðuð eru gegn EES-EFTA-ríkjunum þremur vegna vanefnda þeirra á skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum.

Ítarefni á ensku: Skip
EFTA-skrifstofan

Að loknum hverjum fundi sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar tilkynnir EFTA-skrifstofan Eftirlitsstofnun EFTA um þær ákvarð­an­ir sameiginlegu EES-nefndar­inn­ar sem hafa öðlast gildi.

Ísland, Liechtenstein og Noregur

Stjórnvöld á Íslandi og í Noregi bera ábyrgð á þýðingu lagagerða sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn yfir á íslensku og norsku. Liechtenstein notar þýsku útgáfuna sem ESB lætur í té.

Ítarefni á ensku